xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Thai Binh
Xa Bung Binh
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Binh Dinh
Binh Duong
Binh Phuoc
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Quang Binh

Speaking
English
French
German
Italian

Related Searches
Data Analyst Nhân
Nhân Viên Bartender
Nhân Viên Giao
Nhân Viên Khách
Nhân Viên Logistics
Nhân Viên Thu
Quan Ngo Tác
Sale Media
Teaching Phan Rang
Xây Investment Analyst


Jobs in Phan Rang, Vietnam

Jobs 1 to 25 of 544


Kangaroo English School is a progressive, 100 foreigner teacher school in Phan Rang, Vietnam. We offer free... accommodation, minimum 100 teaching...
Location: Phan Rang-Thap Cham, Ninh Thuan
Language(s): Only English Required
Date Added: 18 Jun 2017
Investors Have knowledge of Finanical Models and related market research is a plu Mô t Gather relevant information to build... Financial Models...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 22 Jul 2017
ABOUT OUR CLIENT A global telecommunications operator and IT services provider, with services in 220 countries...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jul 2017
Qu n l h th ng Logistics c a công ty - Phân b , theo dõi xe ch hàng cho công ty b ng ph n m m, xe có l p t...
Location: Bien Hoa, Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Jul 2017
Công ty VIETGAS ã tr thành i tác phân ph i chính th c c a Petrovietnam Gas và Petrolimex Gas cho th tr ng gas dân... d ng. V i nhu c u l n v...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 19 Jul 2017
Công ty VIETGAS ã tr thành i tác phân ph i chính th c c a Petrovietnam Gas và Petrolimex Gas cho th tr ng gas dân... d ng. V i nhu c u l n v...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 19 Jul 2017
Get your CV checked by our professional team
- Làm vi c t i nhà hàng May Hotel. - Trao i công vi c khi ph ng v n. - Theo s phân công c a công ty Quy n l i... ngay Mô t - Làm vi c t i nhà...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 26 Jun 2017
media - Bi t Ti ng Anh - Giao ti p t t, k n ng àm phán t t - Siêng n ng, trách nhi m v i công vi c, có tinh th n c u...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 01 Jul 2017
Qu n l h th ng Logistics c a công ty - Phân b , theo dõi xe ch hàng cho công ty b ng ph n m m, xe có l p t giám...
Location: Ba Ria - Vung Tau, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jul 2017
Ph trách k thu t ch n nuôi t i trang tr i gà Qu n l các ho t ng trong tr i theo phân c p. Th c hi n các công vi c khác theo phân công c a c p...
Location: Binh Duong, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 28 Jun 2017
(Mã s 01) - Qu n tr h th ng website, h th ng server - Bi t in n, thành th o Photoshop, AI, Corel. - Kh c ph c các s c v ph n c ng, ph n m...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Jul 2017
dung (content) a d ng trên các kênh truy n thông xã h i (social media) c a ClipTV theo phân công c a ng i ph trách..., c training thêm v...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Jun 2017
- Gia công các chi ti t khuôn theo b n v . - L p ráp và th khuôn. - S a ch a khuôn, gá khi có s c . - B o tr , b o d ng s a ch a . - Các công...
Location: Bac Ninh, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 23 Jul 2017
- T m ki m, ch m sóc phát tri n các m i quan h v i khách hàng. - T m hi u nhu c u c a khách hàng, àm phán, , thuy t ph c khách hàng. - G i báo...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 23 Jul 2017
- L p k ho ch online và tr c tuy n cho khách hàng. - K t h p v i các phòng ban khác hoàn thành công vi c. - Phân b nhân l c n i b cho vi c th...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 23 Jul 2017
- Qu n l các chi n d ch SEO cho website c a các d án. - Nghiên c u, phân tích các t khóa cho các website c i thi n th h ng các t khóa liên...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Jun 2017
(Mã s KD007) - Công tác Nhân s Ch u trách nhi m tr c T ng G v m i công tác x l i u hành công vi c c a phòng + Phân công công vi c cho nhân...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 14 Jul 2017
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Tr L Kinh Doanh (Ngành Logistics... i tác là các nhà phân...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 22 Jul 2017
T ch c thu th p, phân tích, ánh giá, d báo th tr ng, xu t và tham m u các chi n l c kinh doanh cho BG . Xây d ng và tri n khai các k ho ch...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 22 Jul 2017
n Logistics 3. Ch u trách nhi m phát tri n doanh s theo i t ng khách hàng và th tr ng c phân công, bên c nh doanh s ... Cao ng Ng...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Jul 2017
- Kinh doanh l nh v c V n t i, th t c H i Quan, DOM, kho bãi.. (Logistics). - T m ki m khách hàng và th c hi n bán hàng c ng nh ch m sóc các khách...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Jul 2017
Th c hi n vi c nghiên c u, t m ki m thông tin v th tr ng cho vay tiêu dùng và nhu c u vay tiêu dùng c a khách hàng. xu t các ch ng tr nh và n...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jul 2017
- Qu n l t t c d li u Oracle c a Japfa Vi t Nam. - Theo dõi và sao l u d li u hàng ngày. - Phân tích và t i u hóa h th ng Oracle - ng b...
Location: Binh Thuan, South East
Language(s): Czech
Date Added: 02 Jul 2017
phân ph i, xu t ph ng án logistics cung c p cho i tác. L p k ho ch kinh doanh trong ph m vi s n ph m và d ch v ... tr ng i h c kinh t ,...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 09 Jul 2017
T m ki m khách hàng có nhu c u s d ng d ch v Logistics (Khai quan, trucking,..). Báo giá, k k t h p ng, xác nh n... th c v ngành giao nh n, v n...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 09 Jul 2017

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up