xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Thanh Hoa
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Binh Duong
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Quang Binh
Thai Binh
Vinh Long

Speaking
English
French
German
Italian
Spanish

Related Searches
Chuyên Viên Phân
General Director Secretary
Java Web Team
Logistics Manager
Media Analyst Chuyên
Nhân Viên Kinh
Phòng Hành Nhà
Php Java Web
Php Team Leder
Senior Php Engineer


Jobs in Phan Thiet, Vietnam

Jobs 1 to 25 of 528


+) - Java development 4+ - Java SpringMVC Struts+MyBatis framework 2+ (similar one is okay) - PJ / BA design construction 2...+ - SQL Server -...
Location: Phan Thiet, Binh Thuan - Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Feb 2018
Salary Monthly Salary 27,000,000VND 34,000,000VND Location Dist 1 Job Description Construction and development...+) - Java development 4+ - Java...
Location: Phan Thiet, Binh Thuan - Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Feb 2018
Salary Monthly Salary 27,000,000VND 34,000,000VND Location Dist 1 Job Description Construction and development...+MyBatis framework 2+ (around)...
Location: Phan Thiet, Binh Thuan - Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Feb 2018
+) - PHP development 4+(around) - Java development 4+(around) - PHP Lavarel framework 2+ (around) - Java SpringMVC Struts...+MyBatis framework...
Location: Phan Thiet, Binh Thuan - Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Feb 2018
Salary Monthly Salary 17,000,000VND 23,000,000VND Location Dist 1 Job Description Construction and development...
Location: Phan Thiet, Binh Thuan - Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau
Language(s): Only English Required
Date Added: 07 Feb 2018
Salary Monthly Salary 27,000,000VND 34,000,000VND Location Dist 1 Job Description Construction and development...
Location: Phan Thiet, Binh Thuan - Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau
Language(s): Only English Required
Date Added: 07 Feb 2018
Get your CV checked by our professional team
Viên Phân Tích V Mô (Macro Research) Công ty C ph n Ch ng khoán KIS Vi t Nam Ngày c p nh t 11/01/2018 Thông Tin...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 12 Jan 2018
Research) Công ty C ph n Ch ng khoán KIS Vi t Nam Ngày c p nh t 11/01/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c C p... L ng 15 Tr - 20...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 12 Jan 2018
- T t nghi p i h c chuyên ngành ngo i ng khoa ti ng c ( u tiên ng viên có kinh nghi m h c t p t i n c ngoài b ng ngôn ng ó) - K n ng c hi...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Feb 2018
Mô T Công Vi c Qu n l , phân công i u hành nhân viên phòng i u hành nhà ga th c hi n các nhi m v - L p k ho ch phân qu y th t c, k ho ch...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): French
Date Added: 02 Feb 2018
DIRECTOR SECRETARY (SALE AND MARKETING) Công ty C phân T p oàn UHMGROUP Ngày c p nh t 25/01/2018 Thông Tin Tuy n D ng...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): Only English Required
Date Added: 27 Jan 2018
NHÂN VIÊN KINH DOANH (QU N L C P TRUNG) TH TR NG TI C OUTSIDE (JASMINE CATERING) - T P OÀN NHÀ HÀNG HOÀNG Y N... Y n cho phân khúc th tr ng Ti c...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Feb 2018
TI C OUTSIDE (JASMINE CATERING) Mã công vi c Mô t công vi c - Bán d ch v m th c và các d ch v khác c a h th ng... Nhà Hàng Hoàng Y n cho...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Feb 2018
bi t c phân công. Kinh nghi m/K n ng chi ti t - Ph i có B ng c nhân v Qu n l Logistics, qu n tr kinh doanh ho c...
Location: Khanh Hoa, South Central Coast
Language(s): Only English Required
Date Added: 28 Jan 2018
- Phân tích và tr nh bày các báo cáo tài chính hàng tháng m t cách chính xác c ng nh k p th i - Cân nh c t t c các k ho ch tài chính và ngân sách...
Location: Dong Da, Ha Noi
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Feb 2018
, thuy t ph c, àm phán t t - Siêng n ng, nhanh nh n, yêu thích công vi c bán hàng l nh v c logistics - u tiên ng viên có... kinh nghi m sales các...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 22 Jan 2018
Yêu c u -T t nghi p i h c Lu t. -Tu i t 25- 35 tu i. - Kinh nghi m 3 n m tr lên v trí t ng ng. - Am hi u và áp d ng t t các quy nh...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 17 Feb 2018
- Ch u trách nhi m t v n, tham m u các v n pháp l c a công ty. - So n th o và th m nh tính pháp l c a các v n b n, h p ng các lo i. - C p...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 17 Feb 2018
, thuy t ph c, àm phán t t - Siêng n ng, nhanh nh n, yêu thích công vi c bán hàng l nh v c logistics - u tiên ng viên có... kinh nghi m sales các...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 02 Feb 2018
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng GENERAL DIRECTOR SECRETARY (SALE... SECRETARY (SALE AND...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): Only English Required
Date Added: 26 Jan 2018
nh n m b o các cam k t d ch v giao nh n. 2. Qu n l d ch v Logistics Admin - Qu n l thông tin h th ng chành xe... Logistics hàng tháng....
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 01 Feb 2018
v phía Social Media (l ng fan c a Facebook, l ng truy c p t phía các kênh social media, l ng followers trên các viral... video, v.v ) - Phân...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 25 Jan 2018
Yêu c u - K n ng vi t/biên t p n i dung h nh nh/video/n i dung qu ng cáo bán hàng. - Hiêu bi t c b n các ch s liên quan n t ng tác,...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 09 Feb 2018
Mô T Công Vi c - T m hi u, phân tích thông tin th tr ng d ch v logistics. - T m ki m khách hàng v d ch v giao... v kinh doanh/bán hàng; u...
Location: Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Jan 2018
Mô T Công Vi c Phân tích c u h nh yêu c u ph n c ng cho các ng d ng n i b ánh giá các gi i pháp cài t ph n c ng trong công ty t nhà cung c...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 26 Jan 2018

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up