xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Ha Giang
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Ha Nam
Ha Noi
Ha Tinh
Ho Chi Minh
Lam Dong
Quang Binh
Thanh Hoa

Speaking
Dutch
English
French
German
Italian
Spanish

Related Searches
Chuyên Viên Phân
Industrial Analyst Manager
Logistics Operation Manager
Nhân Viên Khai
Phó Phòng Phân
Sales Supervisor South
Social Media Executive
Trách Cao Phân
Trách Hành Chính
Trách Phân Tích


Jobs in Phan Thiet, Vietnam

Jobs 1 to 25 of 527


Mô T Công Vi c Sales Supervisor Can Tho, Phu Quoc, Vung Tau, Phan Thiet, Binh Duong, Dong Nai Main working base... HCMC Report to National...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Oct 2018
Phân Tích Và T V n Ngành (Marketing Research Analyst) Mã công vi c Mô t công vi c - Là ph trách phân tích và...
Location: Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 27 Sep 2018
- Là ph trách phân tích và nghiên c u ngành bao g m nhi u ngành ang phát tri n Vi t Nam xúc ti n u t n nhà u t n c ngoài. - Ti n...
Location: Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 22 Sep 2018
- Provide peer companies average financial indicators - Research and provide market competition position - Update major... working in research...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Oct 2018
donation, charity eyes surgery program, granting scholarships and warm jackets to disadvantaged pupils, granting life policies...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Oct 2018
donation, charity eyes surgery program, granting scholarships and warm jackets to disadvantaged pupils, granting life policies...
Location: Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Oct 2018
Get your CV checked by our professional team
Design Standee/backdrop/Banner/etc..per request Take photos for Event/Meeting/Workshop Participate in preparing and organizing AD...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 13 Oct 2018
with the contribution of more than 22 billion dong, such as its annual blood donation, charity eyes surgery program, granting...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 13 Oct 2018
, such as its annual blood donation, charity eyes surgery program, granting scholarships and warm jackets to disadvantaged pupils, granting...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Oct 2018
truy n thông, PR và qu ng bá s n ph m - Theo dõi, phân tích and ánh giá s li u hi u qu c a ho t ng social media marketing...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Sep 2018
Mô T Công Vi c m nhi m m t ph n trong các nhi m v chính sau - Nh n hàng và tài li u bàn giao khi máy bay h cánh - Ki m tra s b tài li u,...
Location: Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Oct 2018
1. Qua n ly, iê u ha nh hoa t ô ng pho ng Logistics; 2. Thiêt lâ p, qua n ly, duy tri môi quan hê v i khach... 3- 5 n m, Co kinh nghiê m 03 n m...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Oct 2018
ngành qu ng cáo, marketing, chuyên sâu v l nh v c media. Kh n ng giao ti p và thuy t ph c. Kh n ng phân tích và t ng...
Location: Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Sep 2018
c yêu c u. - àm phán v i i tác thuê mua media có hi u qu ch ng tr nh t t nh t. - Theo dõi d li u truy n thông...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Spanish
Date Added: 26 Sep 2018
- Cài t và c u h nh CSDL - Qu n l , duy tr ho t ng CSDL CREATE, ATTACH, RESTORE, REMOVE, BACKUP, SECURITY. - ETL CLEASING, EXTRACT,...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 16 Sep 2018
M c tiêu 1. i u ph i nhóm/th c hi n ch c n ng ki m soát tuân th toàn hàng nh m m c ích gi m thi u r i ro và h n ch gian l n. 2.Th c hi n các...
Location: Quan 1, Ho Chi Minh City
Language(s): Czech
Date Added: 14 Oct 2018
International (MPI) - T m ki m, t v n cho khách hàng có nhu c u v d ch v logistics/ XNK/ H i Quan c a công ty bao g m c c hàng... n Logistics...
Location: Hanoi - Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Oct 2018
- Qu n lí chu i ho t d ng, t khâu ph ng v n, àm phán, th o lu n v i khách hàng v các n hàng ( n hàng do nhân viên kinh doanh xu t) - Ch u...
Location: Cau Giay, Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Sep 2018
Lên t ng, sáng t o format ch ng tr nh truy n h nh áp ng th hi u khán gi ho c theo yêu c u c a khách hàng (n u có). Xây d ng t ng format...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Sep 2018
- Thành viên m i Tham gia 08/06/2016 Bài vi t i n tho i 0975714776 C a hàng Gas Thành Ph a ch 62 Phan Chu... Trinh, Tp Vinh C n tuy n thêm...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 25 Sep 2018
(Mã s WS32) - Thu th p d li u t khách hàng, i th và v trí th tr ng; t ng h p thông tin và báo cáo v k t qu . - L p b n kh o sát khám...
Location: Cau Giay, Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 11 Oct 2018
Mô T Công Vi c - S l ng c n tuy n 02 - N i làm vi c Hà N i. Mô t công vi c - T m ki m, m r ng, phát tri n h th ng i l n c ngoài...
Location: Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Oct 2018
Mô t chi ti t công vi c - T m ki m khách hàng (khách oàn, khách l , khách cty ) gi i thi u, qu ng bá và bán s n ph m, d ch v c a công ty ch m sóc...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 05 Oct 2018
- T m ki m và khai thác khách hàng ti m n ng trong l nh v c giao nh n v n t i Forwarding/Logistics. - Ch u trách nhi m.../ Logistics 01 n m tr lên....
Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 18 Oct 2018
(Mã s NVKDGAS) - Phát tri n kinh doanh bán b nh gas vào h th ng nhà hàng quán n xây d ng i ng kinh doanh... chuy n nghi p và xây d ng h...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 16 Oct 2018

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up