xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Thanh Hoa
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Binh Dinh
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Nam Dinh
Quang Binh
Quang Nam

Speaking
English
French
German
Spanish

Related Searches
Chuyên Gia Phân
Chuyên Gia Thu
Ict Sales Manager
Newstarland Gâp Telesales
Nhân Viên Giao
Nhân Viên Kinh
Nhân Viên Thi
Nhân Viên Thu
Sales Executive Construction
Tuyê Gâp Nam


Jobs in Rach Gia, Vietnam

Jobs 1 to 25 of 558


ty. - Ph i h p v i b ph n digital th c hi n các chi n d ch truy n thông qua các kênh media, internet theo yêu c u c a c p trên... i n tho i...
Location: Gia Lai, Central Highlands
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Oct 2017
communication, open minded characteristic. Prefer the candidates who have construction involved experience. K n ng mong mu n...
Location: Tinh Gia, Thanh Hoa
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Oct 2017
- Ph trách ch n nuôi t i các tr i gà gia công c a Công ty. - Qu n l các ho t ng trong tr i theo phân c p. - Th c hi n các công vi c khác theo...
Location: Hai Duong, Hai Duong
Language(s): Only English Required
Date Added: 28 Oct 2017
+ H tr , cho tr i Gà + T v n, m khám và xây d ng phác i u tr trên Gà. + Th c hi n công vi c theo s phân công c a Giám c. + Công vi c s...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Nov 2017
- M t hàng kinh doanh b p gas, gia d ng + Ch m sóc khách hàng c , t m ki m khách hàng m i + Khai thác và phát... H tên Email S...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 17 Oct 2017
/ Taxation Services Function Information Technology / Telecommunications Job Level Experienced Salary Negotiable...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Nov 2017
Get your CV checked by our professional team
and solutions to the directors and other senior management team members. - Manage the sales administration function, operational..., join trade...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Nov 2017
giao nhan, lap dat, cham soc , bao duong bep gas cho cac ho gia dinh tren dia ban quan long bien va huyen gia lam thanh...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 22 Oct 2017
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. Công vi c g i i n ch m...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 16 Nov 2017
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. Siêu th coopmart tphcm...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 15 Nov 2017
Pleiku International Center is looking for a full-time native English teacher to work in Gia Lai city, the middle..., interact and learn to...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
Pleiku International Center is looking for a full-time native English teacher to work in Gia Lai city, the middle..., interact and learn to...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Nov 2017
Pleiku International Center is looking for a full-time native English teacher to work in Gia Lai city, the middle..., interact and learn to...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 18 Nov 2017
Dear Teachers, Pleiku International Center is looking for a full-time native English teacher to work in Gia Lai city... and teaching facilities....
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Nov 2017
M c tiêu m b o các t ng và h nh nh th ng hi u th hi n c m t cách tinh t v h nh nh, các giá tr , và thông i p c a Techcombank. m b o...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 05 Nov 2017
- T m hi u, nghiên c u, ánh giá th tr ng mobile trong n c and n c ngoài. - và xu t các game phù h p v i th tr ng Vi t Nam. - Làm báo cáo,...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Nov 2017
- Qu n l nhóm nâng cao k t qu kinh doanh c a các khách s n trong vùng c giao. - Phát tri n và duy tr m i quan h ch t ch gi a Mytour và...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Nov 2017
- Làm gi hành chính - Th c hi n c p phát ng ph c, báo c m, lên PO tháng - Làm báo cáo hàng tháng, ki m sóat d li u - Tham gia vào các ho t...
Location: Bac Ninh, Bac Ninh
Language(s): Czech
Date Added: 08 Nov 2017
- Xây d ng media video, h nh nh, infographic t source c cung c p. - L p k ho ch tri n khai phát tri n kênh... media c a công ty. - Phân tích,...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 08 Nov 2017
VINALINK - CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK First Alliances DAT TECHNOLOGY CO., LTD Công Ty C Ph n Á M Gia Công ty TNHH...) YOLA Công ty CP...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 16 Nov 2017
c u. c thành l p vào n m 1960, nh vào s ng d ng công ngh logistics hàng u ã nh n c s quan tâm c a ông o.... Chúng tôi óng góp giá...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 16 Nov 2017
Mô T Công Vi c Phòng Khuôn Gá ang có nhu c u tuy n công nhân viên - Nhân viên Thi t k khuôn t d p ngu i 2D 3D ( 1 Nam ) - Công nhân viên...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 16 Nov 2017
Mô T Công Vi c - Tham gia cài t, c u h nh, nâng c p h th ng Database s d ng Oracle 12G. - Th c hi n b o tr h th ng C s d li u và theo...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Nov 2017
- Thành viên m i Tham gia 17/10/2017 Bài vi t i n tho i 09335434231 Nhà hàng Gà M t B nh An c n tuy n nhân viên g p - 2 nam, 2 N nhân viên...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Nov 2017
- Thi t k các n i dung digital bao g m Facebook photos, infographics, corporate website/microsite/app, ad banners thu c các chi n d ch truy n thông...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Nov 2017

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up