xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Thai Binh
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Binh Dinh
Binh Duong
Binh Thuan
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Quang Binh

Speaking
Dutch
English
French
German
Italian
Spanish

Related Searches
Công Tnhh Power
Dong Nai Binh
Logistic Warehouse Manager
Nai Cao Logistics
Nhân Viên Golf
Nhân Viên Kinh
Nhân Viên Tân
Nhân Viên Thi
Nhóm Hành Kiêm
Phòng Hcns Hrm


Jobs in Lam Dong, Vietnam

Jobs 1 to 25 of 836


Công Ty TNHH Power Logistics Vi t Nam Tuy n Nhân Viên Customer Service ( i Làm Luôn) Mã tin 1069897 Tên công... c n tuy n 1 Yêu c u - có ít...
Location: Hanoi - Lam Ha, Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 31 Oct 2018
HCNS/ HRM - Golf Valley 4 Hotel Công ty C Ph n T p oàn UHM GROUP Ngày c p nh t 12/10/2018 Thông Tin Tuy n D ng...
Location: Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Dec 2018
Mô T Công Vi c Tham m u, xu t và t ch c th c hi n các nhi m v , m c tiêu công vi c v công tác t ch c nhân s và hành chính qu n tr ; Xây d...
Location: Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Dec 2018
Tham m u, xu t và t ch c th c hi n các nhi m v , m c tiêu công vi c v công tác t ch c nhân s và hành chính qu n tr ; Xây d ng ngân sách công...
Location: Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Nov 2018
- M c l ng x ng áng v i n ng l c, c h ng y các ch liên quan do Lu t lao ng Vi t Nam quy nh. H nh th c n p B m N P H S ng...
Location: Dong Nai - Lam Dong
Language(s): Czech
Date Added: 27 Nov 2018
Làm th t c check in, check out và gi i quy t các phát sinh c a khách l u trú t i khách s n Th c hi n các công vi c khác theo yêu c u c a c p trên....
Location: Da Lat, Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Nov 2018
Get your CV checked by our professional team
m i.... - Kinh nghi m 1-2 n m kinh nghi m trong l nh v c V n t i, logistics - S d ng t t vi tính - Ch m ch , c i m ... Viên Kinh Doanh Logistics...
Location: Hanoi - Lam Ha, Lam Dong
Language(s): Czech
Date Added: 31 Oct 2018
K H a/Graphic Designer - Golf Valley 4 Hotel, à L t Công ty C phân T p oàn UHMGROUP Ngày c p nh t 12/10/2018...s requirements and design...
Location: Da Lat, Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Dec 2018
Tân/ Receptionist - Golf Valley Hotel 4 T i à L t Công ty C phân T p oàn UHMGROUP Ngày c p nh t 12/10/2018 Thông Tin Tuy n...
Location: Da Lat, Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Dec 2018
Tr - Golf Valley 4 Hotel à L t Công ty C phân T p oàn UHMGROUP Ngày c p nh t 12/10/2018 Thông Tin Tuy n D ng... of hotel. - /mplement...
Location: Da Lat, Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Dec 2018
c p trên. - Chi ti t công vi c s c trao i c th trong bu i ph ng v n. - Repair equipments of hotel...
Location: Da Lat, Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Nov 2018
. Build hotels branding and advertising programs. Implement other tasks requested by the Managers. Yêu C u Công Vi c..., design sofwares....
Location: Da Lat, Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Nov 2018
Site Secretary 13897CG Công Ty TNHH Reeracoen Vi t Nam Ngày c p nh t 10/10/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm... or Secretary for...
Location: Dong Nai - Binh Duong
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Dec 2018
Site Secretary 13897 Công Ty TNHH Reeracoen Vi t Nam Ngày c p nh t 07/10/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c... experience in Admin or...
Location: Dong Nai - Binh Duong
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Dec 2018
Site Secretary ID13897DM Công Ty TNHH Reeracoen Vi t Nam Ngày c p nh t 17/10/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm... Must have -...
Location: Dong Nai - Binh Duong
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Dec 2018
tiên trong ngành Logistics. Ti ng Anh có th làm vi c. Thành th o tin h c v n phòng. Hi u bi t ERP. N ng l c qu n l t t...
Location: Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 01 Nov 2018
Logistics toàn c u, công ty t v n phòng t i H Chí Minh, Hà N i, H i Phòng, B c Ninh chuyên d ch v v n t i, h i quan, th t c... 6 n m kinh nghi m...
Location: Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 01 Nov 2018
Qu n l and giám sát và ph trách các v n v nhà n, xe a r c, nhà , k túc xá, ng ph c, an ninh, v sinh môi tr ng, n t th t... làm vi c tr...
Location: Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 01 Dec 2018
- t m chính xác b n nên t t khóa c n t m trong d u nháy kép. Ví d Sales Manager . - Tránh dùng nh ng t chung chung nh qu n l , nên t m...
Location: Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Dec 2018
and Personal Secretary Công Ty TNHH Map Pacific Vi t Nam Ngày c p nh t 17/10/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c... for stop working...
Location: Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Dec 2018
Logistics Company) Ngày c p nh t 17/10/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c C p b c Nhân viên Kinh nghi m 3... the customer informed...
Location: Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Dec 2018
with at least 3 years experience in operations management for the job of Operations Manager. The job is based in Dong Nai, Vietnam.... Job Summary...
Location: Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Nov 2018
Công ty s n xu t các s n ph m n i th t bao g m sofa, m,ch n, ga, g i, gh . Các b n lao ng ph thông tham gia vào trong t ng công o n c a c m...
Location: Dong Da, Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 28 Nov 2018
speaking activities in line with Vietsang s curriculum and syllabus ROLE REQUIREMENTS Essential Native English teacher... certificate in...
Location: Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Dec 2018
Site Secretary 13897GL Công Ty TNHH Reeracoen Vi t Nam Ngày c p nh t 16/10/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm...
Location: Dong Nai - Binh Duong
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Dec 2018

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up