xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Dong Hoi
Dong Xoai
Hanoi
Ho Chi Minh City
Tuy Hoa
Xa Dong Gang
Xa Dong Nang
Xa Ho Bo
Xa Lam Vo
Xa Long Cong

Areas
Dong Nai
Dong Thap
Ha Nam
Ho Chi Minh
Hoa Binh
Lam Dong
Long An
Ninh Binh
Quang Nam
Vinh Long

Related Searches
Chuyên Viên Media
Chuyên Viên Nhân
Công Nhân Nhân
May Nhân Viên
Nhà Hàng Thu
Nhân Viên Thu
Thu Viên Gia
Toán Công Logistics
Tuy Chuyên
Urgent Thu Viên


Chuyên Gia Thu Jobs in Vietnam

Jobs 1 to 25 of 765


Mô T Công Vi c -Ch u trách nhi m gia công s a ch a gá, b o m v m t ch t l ng - C i ti n liên t c vi c gia công và s a ch a gá - Phân...
Location: Bien Hoa, Dong Nai - Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 14 Jun 2018
Mô T Công Vi c - Gia công gá, công c theo k ho ch - Ghi nh n d li u c n thi t cho vi c t i u hóa, c i ti n quy tr nh cho b ph n d ch v...
Location: Bien Hoa, Dong Nai - Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 02 Jun 2018
. - Làm vi c nhóm cùng v i Content, Design, Digital, Media và các agency, i tác có liên quan Marketing. - Báo cáo cho Giám... Phù... L ng th a...
Location: Hoang Mai, Ha Noi
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jun 2018
Mô T Công Vi c - L p tr nh, tr c ti p gia công gá c khí trên máy phay CNC ho c máy ti n - Các công vi c khác theo s p x p c a tr ng phòng và...
Location: Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 15 Jun 2018
- Thành viên m i Tham gia 12/12/2017 Bài vi t i n tho i 0964824222 Tuy n u b p t i tp Vinh chuyên dê, gà Hi n nay nhà hàng m nh ang chu n b...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 May 2018
Yêu c u T t nghi p chuyên ngành k thu t may, các ngành liên quan Có kinh nghi m 1-2 n m tr lên t i v trí t ng ng Có trách nhi m trong công...
Location: Hung Yen, Hung Yen
Language(s): Czech
Date Added: 12 May 2018
Get your CV checked by our professional team
Mô T Công Vi c Chi ti t công vi c s c trao i trong bu i ph ng v n Yêu C u Công Vi c S l ng 05 nam. T t nghi p trung c p k thu t tr...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 09 Jun 2018
- T m ki m và xây d ng k ho ch phát tri n khách hàng ti m n ng cho Công ty. - Lên t ng và t v n cho khách hàng v truy n thông và chi n l c...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jun 2018
Yêu c u Yêu c u t 30 - 50 tu i ( u tiên có gia nh) có kinh nghi m làm NH món n á, k n ng giao ti p t t. Ki n th c v d ch v Nhà Hàng; Kinh...
Location: Hanoi, Red River Delta - Lam Ha, Lam Dong
Language(s): Czech
Date Added: 31 May 2018
v trí K Toán Tr ng - Ti ng Anh c b n - u tiên ng viên thành th o nghi p v k toán thu c chuyên ngành Logistics...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 18 Jun 2018
. - Làm vi c nhóm cùng v i Content, Design, Digital, Media và các agency, i tác có liên quan Marketing. - Báo cáo cho Giám... vi c 2 th... T m...
Location: Hoang Mai, Ha Noi
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jun 2018
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Chuyên Viên Video Social Media..., th c hi n n i dung Video...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 31 May 2018
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Chuyên Viên V Social Media Công... bi t v m ng truy n...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 31 May 2018
th ng fanpage Social Media - D báo và l p ph ng án phòng ng a r i ro cho h th ng Social. - H ng d n, ào t o và qu n... tri u T m ki m nâng...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 01 Jun 2018
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. TUY N TH S A CH A XE GA,...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 16 Jun 2018
lòng ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Logistics Executive - Chuyên... Experience in...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 16 Jun 2018
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Logistics Executive - Chuyên Viên... Experience in...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 16 Jun 2018
and RF Switch for mobile telecommunications frequency band. We have grown into a global company specialized in developing... main products that are...
Location: Ha Nam, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 11 Jun 2018
, food, telecommunications,... MESA GROUP was established in 1996, operating in the distribution field, then expanded... into the field of...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Jun 2018
s standard format. Liaise with the valuation, research, property management, agency and other departments within the company...
Location: Quan 2, Ho Chi Minh City - An Phu, An Giang
Language(s): Only English Required
Date Added: 20 Jun 2018
Quy?n l?i du?c hu?ng- Thu nh?p t? 7 tri?u tr? lên.- Ðu?c tham gia B?o hi?m y t?- Ðu?c h? tr? an ca-...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): French
Date Added: 07 Jun 2018
Quy?n l?i du?c hu?ng- Thu nh?p t? 7 tri?u tr? lên.- Ðu?c tham gia B?o hi?m y t?- Ðu?c h? tr? an ca-...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): French
Date Added: 07 Jun 2018

Above are the results for chuyên gia thu Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up