xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Dong Hoi
Dong Xoai
Hanoi
Ho Chi Minh City
Tuy Hoa
Xa Dong Gang
Xa Dong Nang
Xa Ho Bo
Xa Lam Vo
Xa Long Cong

Areas
Dong Nai
Dong Thap
Ha Nam
Ho Chi Minh
Hoa Binh
Lam Dong
Long An
Ninh Binh
Quang Nam
Vinh Long

Related Searches
Giám Kinh Doanh
Nhân Viên Kinh
Phòng Kinh Doanh
Sales Logistics Hcm
Sales Nhân Viên


Phòng Kinh Doanh Jobs in Vietnam

Jobs 1 to 25 of 782


vi c Tên công vi c Tr ng phòng kinh doanh Gas dân d ng Mã công vi c Mô t công vi c - L p các k ho ch kinh... th n trách nhi m - u...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 31 May 2018
l nh v c chính sau - Cung c p các d ch v v Logistics V n t i n i a, Giao nh n hàng Tri n lãm, Giao nh n hi n tr ng... Ty Chi ti t công vi...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Jun 2018
Qu n l , i u hành h at ng kinh doanh logistics c a công ty nh m khai thác t i a ngu n l c hi n có c a công ty c ng... nh phát tri n s n ph m d ch...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Jun 2018
. Yêu c u - Ti ng Anh c hi u, vi tính v n phòng. - Am hi u l nh v c Logistics (có kinh nghi m là m t l i th ) - N ng...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 12 Jun 2018
Rohto-Mentholatum là m t trong nh ng công ty hàng u th gi i chuyên v l nh v c d c ph m và s n ph m ch m sóc s c kh e. N m 1996, Công ty...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 01 Jun 2018
/ Logistics; USD 1500+++) CÔNG TY TNHH SHR VI T NAM Ngày c p nh t 07/06/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c L ng... Kinh doanh (V n t...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 08 Jun 2018
Get your CV checked by our professional team
- Kinh doanh v? linh v?c thang máy- Tìm ki?m và khai thác thông tin khách hàng; - Ti?p xúc và cha...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 07 Jun 2018
- Kinh doanh v? linh v?c thang máy- Tìm ki?m và khai thác thông tin khách hàng; - Ti?p xúc và cha...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 07 Jun 2018
- Kinh doanh v? linh v?c thang máy- Tìm ki?m và khai thác thông tin khách hàng; - Ti?p xúc và cha...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 07 Jun 2018
- Kinh doanh v? linh v?c thang máy- Tìm ki?m và khai thác thông tin khách hàng; - Ti?p xúc và cha...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Jun 2018
- Kinh doanh v? linh v?c thang máy- Tìm ki?m và khai thác thông tin khách hàng; - Ti?p xúc và cha...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 07 Jun 2018
n m kinh nghi m làm vi c v trí t ng t trong các công ty chuyên v l nh v c Forwarder, Logistics( u tiên ang có... - Photo công ch ng các b ng...
Location: Haiphong, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Jun 2018
cao T m ki m Nhân viên Kinh doanh Logistics M c l ng Th ng l ng(Có ph n tr m hoa h ng) H n n p h s 13/07/2018...
Location: Dong Van, Ha Giang
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jun 2018
T m hi u, phân tích thông tin th tr ng logistics. T m ki m khách hàng v d ch v giao nh n hàng hóa trong n c và... lên các ngành kinh t , ngo i...
Location: Hoang Mai, Ha Noi
Language(s): Czech
Date Added: 08 Jun 2018
Mô T Công Vi c - Phát tri n và xúc ti n chi n l c kinh doanh, t o m t n n t ng v ng ch c h tr kinh doanh thành công trong th i gian ng n và...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 09 Jun 2018
(V n t i/ Logistics; USD 1500+++) CÔNG TY TNHH SHR VI T NAM Ngày c p nh t 07/06/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 09 Jun 2018
Nhân Viên Kinh Doanh Logistics Hai khanh Freight Forwarders Joint Stock Company Ngày c p nh t 05/06/2018 Thông Tin... FORWARDERS - v i 24 n...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 20 Jun 2018
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Nhân Viên Kinh Doanh Logistics... PGS Vietnam Logistics...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Jun 2018
ho c khách hàng công nghi p nh các Nhà hàng, quán n, các c s có nhu c u s d ng nhi u gas,V.v.) - Phát tri n vi c... ti t - T t nghi p trung...
Location: Haiphong, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 04 Jun 2018
n Logistics..., M c tiêu t c doanh s ã ra. Th ng xuyên c p nh t th tr ng, ngu n hàng và khách hàng ti m n ng... bi t óng góp...
Location: Ho Chi Minh City, South East - Haiphong, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 10 Jun 2018
- Kinh doanh l nh v c V n t i, th t c H i Quan, DOM, kho bãi.. (Logistics). - T m ki m khách hàng và th c hi n bán hàng c ng nh ch m sóc các khách...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 May 2018
, supplying and integration of advanced technology in the fields of electrical, electronic, automation, telecommunications...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Jun 2018
hàng không và d ch v logistics, chúng tôi c n tuy n thêm nhân viên cho i ng kinh doanh n ng ng c a công ty ACE... gi i pháp v n chuy n và...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 01 Jun 2018

Above are the results for phòng kinh doanh Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up