xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Thai Binh
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Binh Dinh
Binh Duong
Binh Thuan
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Quang Binh

Related Searches
Air Sea Freight
Chuyên Viên Database
Database Administrator Dba
Database Administrator Sql
Giám Hành Công
Giám Sát Cho
Hcm Database Administrator
Oracle Dba
Research Assistant Sales
Staff Nhân Viên


Jobs in Thanh Hoa, Vietnam

Jobs 151 to 169 of 669


- Qu n l h th ng ng ph c và khu v c t cá nhân cho cán b công nhân viên, chuyên gia c a Công ty - Phát tri n, nâng c p và t i u hóa h th ng qu...
Location: Ha Nam
Language(s): Czech
Date Added: 16 Dec 2018
- Qu n l h th ng ng ph c và khu v c t cá nhân cho cán b công nhân viên, chuyên gia c a Công ty - Phát tri n, nâng c p và t i u hóa h th ng qu...
Location: Ha Nam
Language(s): Czech
Date Added: 16 Dec 2018
- V n chuy n hàng hóa, hành khách - Tr m d ng chân, b n xe, kho bãi, logistics V n i u l 300.000.000.000 ng (Ba... Logistics và 3 n m gi...
Location: Hanoi
Language(s): Czech
Date Added: 16 Dec 2018
Tri n khai cài t, c u h nh các gi i pháp Oracle Database (Oracle RAC, Data Guard, Golden Gate ) và các CSDL khác (MS SQL, DB2) Qu n tr và...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jan 2019
Tham gia và ch u trách nhi m chính trong các u vi c liên quan n database (Microsoft SQL Server 2012, 2016) - - Phân tích - Cài t, v n hành...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Jan 2019
- Làm các công vi c hành chính c a công ty - Qu n l h th ng ng ph c và khu v c t cá nhân cho cán b công nhân viên, chuyên gia c a Công ty -...
Location: Ha Nam
Language(s): Czech
Date Added: 17 Jan 2019
Get your CV checked by our professional team
Mô T Công Vi c - Cài t, c u h nh, nâng c p và b o tr h th ng v i các h th ng Qu n tr c s d li u (DB2, Oracle, MS SQL Server, ...) - X l...
Location: Hanoi
Language(s): Italian
Date Added: 09 Jan 2019
- Thi t k và xây d ng tài li u ki n trúc c s d li u. Mô h nh hóa d li u. - Thi t k kho d li u làm c s cho h tr thông tin cho doanh nghi...
Location: Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Jan 2019
- Duy tr and m b o ch t l ng hàng hóa, d ch v theo tiêu chu n c a nhãn hàng. - H tr qu n l gi i quy t các v n x y ra trong nhà hàng. -...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Jan 2019
(Research) - Vi t / c p nh t báo cáo v t t c các l nh v c c a th tr ng b t ng s n - Duy tr s hi u bi t chi ti t... 13, xét t ng l ng hàng...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 11 Jan 2019
Cài t, c u h nh, nâng c p CSDL Oracle, SQL, DB2, HANA,... trên patform Linux, AIX Backup/Recovery/Monitoring/Tuning d li u nh k ; Vi t scripts...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Jan 2019
- Cài t, c u h nh, nâng c p c s d li u Oracle, SQL, DB2, HANA,... trên patform Linux, AIX. - Backup/ Recovery/ Monitoring/ Tuning d li u nh...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Dec 2018
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Air, Sea, Freight, Logistics Sales... kiêm, t vân khach ha...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 13 Dec 2018
Công ty Marine Sky Logistics nh n h ng d n các b n sinh viên th c t p, là sinh viên n m 3, n m 4 các tr ng i H c... doanh, Xu t nh p kh u, Kinh...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 13 Dec 2018
1. Qua n ly, iê u ha nh hoa t ô ng pho ng Logistics; 2. Thiêt lâ p, qua n ly, duy tri môi quan hê v i khach... 3- 5 n m, Co kinh nghiê m 03 n m...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 13 Dec 2018
- T v n gi i thi u các s n ph m n m c a Công ty t i khách hàng. - S p x p, tr ng bày, ch m sóc, b o qu n hàng hóa theo úng quy nh, tiêu chu n th...
Location: Vietnam
Language(s): Czech
Date Added: 22 Jan 2019
- Qua n ly, iê u ha nh hoa t ô ng pho ng Logistics; - Thiêt lâ p, qua n ly, duy tri môi quan hê v i khach... 3- 5 n m, Co kinh nghiê m 03 n m la...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Dec 2018
Ti m kiêm, t vân khach ha ng co nhu câ u vê di ch vu vâ n chuyê n ha ng hoa quôc tê (Air, Sea, Logistics...ch ha ng vê gia ca va cac iê u khoa...
Location: Hanoi - Haiphong
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Dec 2018
n , hóa n, yêu c u, v.v . c a khách hàng. - Cung c p các h tr d ch v Logistics cho khách hàng m t cách hi u qu và... ty Logistics. - Có m i...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Dec 2018

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up